Dél-alföldi SZAK-TÁR létrehozása és működtetése

A projekt adatai:

 • A TÁMOP 5.4.4-09/2-B-2009-0008 számú Dél-alföldi SZAK-TÁR: szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szakemberek szakmai támogató rendszerének létrehozása és működtetése a Dél-alföldi régióban

Főpályázó: Béthel Alapítvány
Pályázat száma: TÁMOP 5.4.4-09/2-B-2009-0008
A támogatás összege: 105.069.720 Ft.
Konzorciumi partnerek: Szegedi Kistérségi Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmény, Szeged Megyei Jogú Városi Önkormányzat Bölcsödéi Dél-Alföldi Regionális Módszertani Bölcsőde, Szentesi Családsegítő Központ
Projekt időtartama: 2010. 09. 01 – 2012. 08. 31.


A projekt általános célja:

 • A régióban dolgozó szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szakemberek, illetve az e területeken tevékenykedő önkéntesek és laikusok ismereteinek, készségeinek és kompetenciáinak fejlesztése. Konkrét cél a segítők munkája során felmerült igények alapján a Dél-alföldi SZAK-TÁR, szakmai támogató rendszer létrehozása a régióban, amely által megvalósul a segítő szakemberek, önkéntesek és laikusok személyiségfejlődése, erősödik a kompetenciájuk, fejlődik a szakmai tudásuk, és megelőzésre kerül a kiégésük.

Közvetlen célok:

 • elkészül 1 db szükségletfelmérés,
 • fejlődnek a szakemberek szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ismeretei, készségei és kompetenciái,
 • létrejön 1 db diszpécserközpont,
 • létrejön 1 db, a jelen módszertani bázisokra épülő, szakmai támogató, segítő szolgáltatásokat nyújtó hálózat, regionális támogató centrum,
 • felkészített szakemberek a szakmai támogató szolgáltatásra,
 • elkészült 1 db regionális szakember adatbázis,
 • elkészült 1 db szakmai támogató szolgáltatások iránti igényfelmérés módszertanát tartalmazó dokumentum,
 • kidolgozásra került a szolgáltatástámogatás közvetítés módszertana,
 • minimum 3000 konzultációs óra megvalósult,
 • 2050 szupervíziós és/vagy coach óra került igénybevételre a célcsoport által,
 • szakembereknek nyújtott tréningek tekintetében minimum 10 tematika került kidolgozásra,
 • lebonyolított tréningek havi óraszáma minimum 64 óra,
 • minimum 25 db esetkonferencia került megvalósulásra,
 • a szolgáltatásokkal elért szakemberek aránya 30%,
 • a szolgáltatásokat igénybe vevő szakemberek aránya minimum 5%,
 • a záró rendezvényen részt vesz minimum 400 fő szakember.

Hosszútávú célok:

 • szakemberek munkájának hatékonysága nő
 • szakemberek közötti kommunikáció és együttműködés fokozódik
 • a közvetett célcsoport ellátásnak minősége javul
 • hosszútávú szakmai együttműködések alakulnak ki

A projekt célcsoportja:

Közvetlen célcsoport:

 • a régió civil és önkormányzati fenntartású, szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltatásokat, módszertani, igazgatási feladatokat nyújtó szolgáltatóinak szakemberei és önkéntesei

Közvetett célcsoport:

 • a Dél-alföldi régió szociális, és gyermekjóléti, gyermekvédelmi szakemberei, önkéntesei által elért célcsoport.
 • Dél-alföldi régió lakossága.

A célcsoport igényei, szükségletei a régióban működő módszertanok közreműködésével jelennek meg a projektben. A projekt előkészítése során a konzorciumi tag módszertanok eddigi tapasztalatai alapján összeállított szakmai igényeket és megoldásokat vettük figyelembe. A projekt megvalósítása során egy részletes szükség és igényfelmérésre fog sor kerülni a területen dolgozók körében.

Részletes szakmai tartalom:

1. Projektmenedzsment

 • Szakmai irányító tevékenység végzése
 • Havonta ülésezik
 • Negyedévente belső monitoring

2. Konzorciumi testületi ülés

 • Értékeli a menedzsmentet, jóváhagyja a jelentéseket, stratégiai döntéseket hoz

3. Nyilvánosság biztosítása

 • A konzorciumi és egyéb partnerek weblapjain, a létrehozott interaktív weblapon és szakmai levelezőlistán keresztül

4. Eszközbeszerzés

 • A projekt tárgyi feltételeinek biztosítása, eszközbeszerzés

5. Szükségletfelmérés elkészítése

 • Előzetes felmérés alapján részletes szükséglet- és igényfelmérés készítése a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltatásokra vonatkozóan

6. Szakmai támogató szolgáltatási stratégia kidolgozása

 • Kidolgozásra kerül a projekt lezárulását követő 5 évre szóló, a szolgáltatás fenntarthatóságát biztosító működési és fenntartási terv

7. Jó gyakorlatok, módszerek összegyűjtése, feldolgozása

 • A szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi szakmában működő gyakorlatok, módszerek, eszközök összegyűjtése, feldolgozása
 • Kiadvány készítése (2000 pld.)

8. Szakmai ellenőrzések, belső monitoring

 • A tréningek, szolgáltatások, projektmegvalósítás ellenőrzése,
 • Az ellenőrzések tapasztalatainak beépítése a szolgáltatásfejlesztésbe, szemináriumokba, tréningekbe

9. Beharangozó konferencia

 • Helyzetfeltárások bemutatása az érdeklődő szakemberek, önkéntesek számára
 • Legjobb gyakorlatok bemutatása, ajánlások nyújtása szakmai szervezetek együttműködésére, szolgáltatások hatékonyságának javítására, szakmaközi hálózatfejlesztésére
 • A projekt részletes bemutatása

10. Toborzás, kiválasztás

 • A konferencián, a szakmai, megyei és regionális médiában, közvetlenül az intézmények számára eljuttatott információs anyag, jelentkezési lap alapján a jelentkezők rögzítése
 • A szakmai támogató rendszerben résztvevő szakemberek toborzása kiválasztása. A kiválasztási szempontok meghatározása, a tréningeken résztvevő szakemberek kiválasztása, a szektorköziség, az ágazatköziség és az esélyegyenlőség figyelembe vételével, a szakmai képzettség és tapasztalat alapján

11. Szakemberek felkészítése, értékelési rendszer kialakítása

 • A szolgáltatást nyújtó szakemberek felkészítése a szakmai támogató rendszer működtetéséhez, fejlesztéséhez
 • Értékelési rendszer kialakítása már kipróbált folyamatértékelési rendszer, minőségbiztosítási rendszer alkalmazásával

12. Adatbázis elkészítése

 • A szolgáltatásokat nyújtó szakemberek számítógépes adatbázisának elkészítése, szakmai kompetenciáik összegyűjtése, tárolása

13. A szakmai támogató szolgáltatásokat nyújtó hálózat működtetése

 • Intézményekkel és szervezetekkel folyamatos kapcsolat fenntartása
 • A szakemberek rendelkezésre állása, konzultáció, tanácsadás biztosítása személyes és informatikai rendszeren keresztül

14. Diszpécser központ működtetése

 • a beérkező igényekre történő azonnali reagálás
 • szakemberek rendelkezésre állása
 • szolgáltatások finanszírozása, személyes találkozásokon, informatikai rendszeren keresztül

15. Szakmai támogató szolgáltatások biztosítása

 • Szupervízió és/vagy coaching biztosítása
 • Egyéni és csoportos szupervízió biztosítása, megszervezése
 • Kiégést megelőző tréningek, szolgáltatás módszertanát bővítő szakmai szemináriumok, tréningek biztosítása
 • Szakmai kerekasztalok, esetkonferenciák, interdiszciplináris együttműködések biztosítása
 • Multidiszciplináris együttműködési fórumok, konzultációs lehetőségek biztosítása
 • Szakmai műhelyek, tapasztalatcsere látogatások biztosítása a burn-out megelőzése érdekében (jó gyakorlatok beemelése a munkájukba)

16. Szakmai szervezetek érdekképviseleti tevékenységének támogatása

 • Szakemberek felkészítése
 • Szervezetfejlesztés, tanácsadás biztosítása

17. Zárókonferencia rendezése

 • Szegeden kerül megrendezésre (400 fő)
 • Eredmények, tapasztalatok bemutatása, a program ünnepélyes zárása